fbpx

Studii de Licență

Facultatea de Drept

Drept

IF

acreditat

IFR

acreditat

ID

acreditat

180

locuri

90

locuri

100

locuri

Oportunități în carieră

Drept:

Judecător, procuror, avocat, notar, executor judecătoresc, consilier juridic, lichidator, mediator, grefier, referent de specialitate asigurări, agent consular, ofițer de legătură vamală, consilier de proprietate industrială autorizat, consilier de probațiune, expert vamal etc.

Facultatea de Științe Economice
și Administrarea Afacerilor

Finanțe și Bănci

IF

acreditat

50

locuri

Economia comerţului, turismului şi a serviciilor

IF

acreditat

ID

acreditat

50

locuri

50

locuri

Contabilitate și informatică de gestiune

IF

acreditat

IFR

acreditat

50

locuri

75

locuri

Oportunități în carieră

Finanțe:

expert financiar-bancar, inspector financiar-bancar, comisar principal, consilier financiar-bancar, inspector asigurări, economist în bancă, analist investiţii, ofiţer bancar, analist bancar, consultant fiscal, ofiţer antifraudă financiar-bancara, broker servicii de investiţii financiare, funcţionar ANAF.


Economia comerţului, turismului şi a serviciilor:

organizator activitate turism, specialist marketing, agent de turism tour-operator, agent de transport internaţional, şef de recepţie hotel, consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală.
Absolvenții acestui program de studii vor putea ocupa funcțiile de mai sus sau funcții similare în domeniul comercial (magazine, distribuție, platforme logistice), în turism (hoteluri, pensiuni, restaurante, cafenele, agenții de turism) și în servicii atât publice, cât și private.


Contabilitate:

expert contabil-verificator, referent de specialitate financiar-contabilitate, controlor tezaur, asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control financiar, revizor contabil, consultant bugetar, analist financiar.

Facultatea de Comunicare
și Relații Internaționale

Comunicare și Relații Publice

IF

acreditat

ID

acreditat

75

locuri

75

locuri

Media Digitală

IF

autorizat

50

locuri

Relații Internaționale și Studii Europene

IF

acreditat

ID

autorizat

50

locuri

50

locuri

Oportunități în carieră

Comunicare şi Relaţii Publice:

specialist relații publice; consilieri de comunicare; specialist comunicare; organizatori de evenimente; specialist în publicitate; specialist marketing; purtător de cuvânt; specialist lobby și advocacy; organizator de evenimente; specialist în relații publice în echipele de comunicare ale companiilor private sau ale instituțiilor de stat; brand manager; jurnaliști de radio, de televiziune, de presă scrisă tradițională sau online.


Media digitală:

producător de conținut digital, producător de conținut multimedia; designer web și grafică; content manager; analist al comportamentului consumatorilor online; web copywriter; social media manager; editor social media.


Relaţii Internaţionale şi Studii Europene:

politologi, sociologi, consilieri politici, analişti politici, consilier/expert în relaţii internaţionale, studii europene; consilier/expert în domeniul integrării europene şi euroatlantice; analist politică externă; manangeri de proiecte europene şi internaţionale; consilier și secretar diplomatic; specialist comunicare publică internaţională.

Facultatea de Științe Comportamentale și Aplicate

Psihologie

IF

acreditat

50

locuri

Asistență Socială

IF

autorizat

50

locuri

Informatică

IF

autorizat

30

locuri

Oportunități în carieră

Psihologie:

psiholog în specialitatea psihoterapie, psiholog; psiholog în specialitatea psihologie clinică; psiholog în specialitatea consiliere psihologică; psiholog în specialitatea psihologia muncii și organizațională; psiholog în specialitatea psihologie judiciară; psihopedagog; expert poligraf; psiholog școlar; terapeut ocupațional.


Asistenţă socială:

Asistent de cercetare în asistenţă socială, asistent social cu competenţă în sănătate mintală, asistent social nivel superior, consilier de probaţiune , consilier forţă de muncă şi șomaj, consilier şcolar, consilier în domeniul adicţiilor.


Informatică:

Specialişti în Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (Informatică)
Domeniul software: analişti de sistem, proiectanţi de software, proiectanţi de sisteme web şi multimedia, programatori de aplicaţii, analişti-programatori în domeniul software;
Baze de date şi reţele: designeri şi administratori de baze de date, administratori de sistem, specialişti în reţele de calculatoare, specialişti în baze de date şi reţele.

* REDUCEREA LA TAXA DE STUDII se acordă la formele de învățământ IF și ID, anul I

IF – învăţământul cu frecvenţă presupune participarea la activităţile de curs şi de seminar.

IFR – învăţământul cu frecvenţă redusă, caz în care participi doar la activităţile aplicative obligatorii, orele de predare fiind înlocuite cu cele de studiu individual.

ID - învăţământ la distanţă este caracterizat de întâlniri periodice tutoriale. Întreaga comunicare dintre student şi profesor este realizată pe Platforma Sakai, Universitatea „Danubius” fiind una dintre puţinele instituţii de învăţământ superior care exploatează cu maximă eficienţă şi responsabilitate această platformă electronică de învăţământ.

Acte necesare înscrierii

 • diplomă de bacalaureat în original sau adeverinţă de promovare a examenului de bacalaureat în anul 2023 în original şi o copie*;
 • candidații care au calitatea de student la altă universitate și nu pot prezenta diploma de Bacalaureat în original se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei de Bacalaureat și o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi faptul că diploma în original se află la instituţia de învăţământ unde frecventează cursurile;
 • foaia matricolă cu rezultatele școlare din liceu – în original și o copie*;
 • adeverinţă medicală, care atestă că studentul este apt pentru înscriere la facultate;
 • patru fotografii 3 cm/4 cm în plic;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs sau acte doveditoare pentru scutirea de la plata taxei de înscriere;
 • certificatul de naştere în copie legalizată sau în original și o copie xerox*;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie sau alte documente care atestă schimbări de nume;
 • copie după actul de identitate;
 • documente care atestă că un candidat se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi, dacă este cazul;
 • dosar plic.

 

* copia va fi certificată cu conformitatea de către angajații Universității Danubius anume desemnați în acest sens.

© 2023 Danubius University. All Rights Reserved.